มาตรฐานและการรับรอง

        
1. GMP (Good Manufacturing Practice) 

     GMP คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เป็นการจัดการ สภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลง และสัตว์นำโรค การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการ จัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน


 2. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

     HACCP คือ ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติ ที่ต้องควบคุม เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการในการผลิตอาหาร


3. HALAL (Halal) “ฮาลาล”   

     ฮาลาล คือ  การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า
“อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้า หรือบริการต่างๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์
ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา


 4. ISO22000 

     ISO 22000 คือ มาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยกำหนดแนวทางการบริหาร ทั่วทั้งห่วงโซ่ของการส่งมอบให้เป็นแนวทางเดียวกันและยกระดับความปลอดภัยของอาหาร


5. FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)  

     FSSC 22000 คือ มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร  ก่อตั้งขึ้นโดย The Foundation for Food Safety Certification ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ซึ่งบริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ได้รับการตรวจมาตรฐานนี้ ในปี ค.ศ. 2013


 6. ISO14001

    ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
จากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ