หน้าที่และคุณสมบัติ
 

ช่างไฟฟ้า

หน้าที่รับผิดชอบ
– บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง สร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน
– งานตรวจเช็คการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์
– งานบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
– บันทึกข้อมูลการเข้าดำเนินการลงใบสั่งงานและใบรายงานเพื่อเก็บข้อมูล ส่งผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง /อิเล็กทรอนิกส์
– ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านไฟฟ้า