หน้าที่และคุณสมบัติ
 

พนักงานฝ่ายผลิต

หน้าที่รับผิดชอบ
– ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต บันทึกใบรายงาน บรรจุสินค้า
คุณสมบัติ
– สามารถเข้ากะได้
– อายุ 18 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ป.6, ม.3, ม.6 หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์