หน้าที่และคุณสมบัติ

ช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่รับผิดชอบ
– บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง สร้างและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดในโรงงาน รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน
– งานตรวจเช็คการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน
– บันทึกข้อมูลการเข้าดำเนินการลงใบสั่งงานและใบรายงานเพื่อเก็บข้อมูล ส่งผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างกลโรงงาน, ช่างซ่อมบำรุง
– ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านซ่อมบำรุง