หน้าที่และคุณสมบัติ
 

วิศวกรไฟฟ้า
หน้าที่รับผิดชอบ
– ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนบำรุงรักษาและซ่อมสร้าง และจัดให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเกิด ประสิทธิภาพ
– จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาเชิง PM และ BM และตรวจติดตามเพื่อให้แผนในการบำรุงรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
– จัดให้มีโครงการใหม่ๆเพื่อการลดต้นทุน ในแต่ละด้านเช่น ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และ พลังงานเป็นต้น
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,  วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมระดับหัวหน้างาน  0-3 ปีขึ้นไป