หน้าที่และคุณสมบัติ
 

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ
– ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ By Product และกระบวนการผลิต, ตรวจสอบวัตถุดิบ และ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่ง
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป
– ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี