หน้าที่และคุณสมบัติ
 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
-คำนวณผลผลิต และจัดทำรายงานสต๊อกสินค้า
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาด้านบริหาร
– ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี