หน้าที่และคุณสมบัติ
 

เจ้าหน้าที่สโตร์

หน้าที่รับผิดชอบ
– รับอะไหล่ อุปกรณ์ และสารเคมีเข้าคลัง ตรวจนับว่าตรงตามที่สั่ง และครบกำหนด
– ทำบิลรับอะไหล่เข้าเพื่อลงสต๊อก, ทำสต๊อก เบิกจ่าย อะไหล่ และสารเคมี
– เช็คสต๊อกอะไหล่ และสารเคมี, ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆ
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6
– ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี