นโยบาย

นโยบายคุณภาพ

        บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด สดงความมุ่งมั่นในการจัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่  ระบบการจัดการโปรแกรม
พื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน (Food Hygiene) หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius : CAC/RCP 1-1969  ; Rev.3-1997


ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต (HACCP)

        ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B – 1997: Annex to CAC/RCP – (1969) Rev.3 – 1997: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its  Application


นโยบายความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Policy)   

        บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด มุ่งมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย ปราศจาก GMOs เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎหมาย และบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า


นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

        บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด มุ่งมั่นในการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS) 18001
มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน


นโยบายสิ่งแวดล้อม

        บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ประกอบกิจการผลิตแป้งและผลพลอยได้จากข้าวโพด มีความห่วงใย และเล็งเห็น
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขององค์กร
2. ปกป้องและป้องกันมลพิษ โดยจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด
3. ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้น
อย่างมีประสิทธิผล
5. ให้ความรู้ ฝึกอบรม และปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และยินดีเผยแพร่นโยบายนี้ต่อสาธารณชน